1.Hệ thống hiển thị màn hình2.Kết cấu chuyển tải và định vị3.Kết cấu cắt khuôn nén in
4.Kết cấu bronzing tăng nhiệt tấm5.Hệ thống chuyển tải giấy vàng bằng máy tính6.Hệ thống kiểm soát bronzing
7.Máy thu cuộn giấy vàng8.Kết cấu bronzing9.Có thể đồng thời thử 12 mảnh giấy vàng liệu có đứt hoặc di chuyển vị trí hay không
 
10.Kết cấu xuất giấy vàng có thể đẩy toàn bộ tới cạnh bên của máy, tiện cho thao tác bên trong11.Kết cấu khử vụn